🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Cầu Đức Bà

(Đọc trong Tháng 5 & 10 )

Cần HAI người đọc :


* NGƯỜI ĐỌC 1:

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Chúa Kitô nghe cho chúng con .

* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .

Dức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con


Rất Thánh Đức Bà Maria .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ Chúa Kitô .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ hay thương xót .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ là lẽ cậy trông .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực tinh cực sạch .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ rất đáng yêu mến .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ chỉ bảo đành lành .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ cực khôn cực ngoan .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ rất đáng kính chuộng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ rất đáng ngợi khen .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ có tài có phép .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ có lòng khoan nhân .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Nữ trung tín thật thà .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .


* NGƯỜI ĐỌC 2:


Đức Bà là gương nhân đức .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là Đấng trọng thiêng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như lầu đài David vậy .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như tháp ngà báu vậy .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như đền vàng vậy .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà là cửa Thiên Đàng .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà như sao mai sáng vậy .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà bàu chữa kẻ có tội .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà nâng đỡ người di cư .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Đức Bà phù hộ các giáo hữu .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Thiên Thần .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tổ Tông .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tiên Tri .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tông Đồ .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh hiển tu .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương hồn xác lên trời .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Nữ Vương ban sự Bình An .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa tha tội chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa thương xót chúng con .


Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa .


LỜI NGUYỆN :

Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời ,

chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con .

 Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu

con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ .

 Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian , chẳng bỏ loài kẻ có tội ,

lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta .

 Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy .

Mẹ ôi , khoan thay , nhân thay ,

chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con .

Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con .

Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều

trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh .

Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy .

Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy .

 Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo ,

kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng .

Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con

ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy

mặt Đức Chúa Giêsu , cùng mặt Đức Mẹ ,

được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành

chẳng hay hết chẳng hay cùng . AMEN .

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo