🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Ngắm Năm Dấu Đanh

Ngắm Năm Dấu Đanh

Lạy Chúa, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời:  song vì có lời Chúa phán rằng: “Bay cầu xin sự gì, ta sẽ cho sự ấy” thì chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, là công cực trọng vô cùng, mà dâng cho Đức Chúa Cha, xin Đức Chúa Cha nhân vì công trọng Đức Chúa Con mà tha bớt phần phạt cho các linh hồn, được chóng ra khỏi nơi khốn khó, mà về nhà hưởng phúc trọng vô cùng.

Phép lần hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, ba mươi Kinh Lạy Cha, cùng năm Kinh Kính Mừng chia ra làm sáu phần:

 THỨ NHẤT THÌ NGẮM: 

Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh Giá, mà đóng đanh bằng mũi đau lắm, máu chảy ra ròng ròng.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh Lạy Cha; lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tả vì chúng con bởi đi đàng trái. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đanh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen.

 Dẫn: Đọc hết năm Kinh Lạy Cha, rồi tiếp:

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (…) được lên chốn nghỉ ngơi.

Thưa: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc một Kinh Kính Mừng

THỨ HAI THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh Giá, mà đóng đanh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; đội ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lại lấy đanh đóng chân cho. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con; Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời liên. Amen.

 Dẫn: Đọc hết năm Kinh Lạy Cha, rồi tiếp:

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (…) được lên chốn nghỉ ngơi.

Thưa: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc một Kinh Kính Mừng

THỨ BA THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh Giá, mà lấy đanh sắt đóng vào đau lắm, bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng thì lỗ tay liền xếch ra, càng thêm đau đớn hơn nữa.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh Lạy Cha; đội ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con. Cùng nguyện một Kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải đau đớn vì Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả Đức Chúa Giêsu là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.

 Dẫn: Đọc hết năm Kinh Lạy Cha, rồi tiếp:

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (…) được lên chốn nghỉ ngơi.

Thưa: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc một Kinh Kính Mừng

THỨ BỐN THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau đớn lắm thì mới đóng đanh vào.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh Lạy Cha; thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy. Cùng nguyện một Kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thảm thiết lắm. Xin cho chúng con làm sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.

 Dẫn: Đọc hết năm Kinh Lạy Cha, rồi tiếp:

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (…) được lên chốn nghỉ ngơi.

Thưa: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc một Kinh Kính Mừng

THỨ NĂM THÌ NGẮM:

Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, bấy giờ có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, phải trái tim, máu cùng nước chảy ra: bởi Người đã sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn lắm, như phải dao sắc thâu qua Trái Tim vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm Kinh Lạy Cha; đội ơn Đức Chúa Giêsu đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng con. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng: thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua trong lòng. Xin cho chúng con chớ yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu, yêu dấu chúng con, cho nên chịu chết làm vậy. Amen.

 Dẫn: Đọc hết năm Kinh Lạy Cha, rồi tiếp:

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (…) được lên chốn nghỉ ngơi.

Thưa: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc một Kinh Kính Mừng

THỨ SÁU THÌ NGUYỆN: BA KINH LẠY CHA,

Kính lạy đanh sắc thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu. Lại nguyện một kinh Lạy Cha.
Kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Lại nguyện một kinh Lạy Cha.
Kính lạy Thánh Giá, là giường Cha cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đức Chúa Giêsu lấy Thánh Giá, đanh sắc, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.
 

 Dẫn: Đọc hết năm Kinh Lạy Cha, rồi tiếp:

Xướng: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (…) được lên chốn nghỉ ngơi.

Thưa: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc một Kinh Kính Mừng

KẾT

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà; chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Cha Cả đã chịu chết vì chúng con.
Chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó, vì Đức Chúa Giêsu làm chứng, có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự. Song le chúng con là kẻ yếu sức, cậy trông rất thánh Đức Bà thêm sức cho chúng con, được giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo