🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Giờ Lễ Trực Tuyến Giáo Xứ Tràng Lưu Tuần XIII Thường Niên Năm B

Thông tin nhà thờ Tràng Lưu
Giáo Hạt: Ngàn Sâu
Địa chỉ: Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (039) 871.553
Thứ 2: 15h00 : Thánh Lễ vọng Mừng Kính hai
Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
19h30 : Thánh Lễ Mừng Kính hai Thánh
Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Thứ 3: 15h00 : Thánh Lễ Mừng Kính hai Thánh
Tông Đồ Phêrô và Phaolô
19h30 : Thánh Lễ Mừng Kính hai Thánh
Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Thứ 4 : 15h00 : Thánh Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa
19h30 : Thánh Lễ Thánh Giuse
Thứ 5 : 15h00 : Thánh Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa
19h30 : Thánh Lễ Mình Máu Thánh
Chúa Giêsu ( Đầu tháng )
Thứ 6 : 15h00 : Thánh Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa
19h30 : Thánh Lễ Kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu
Thứ 7 : 04h45 : Thánh Lễ Đức Mẹ (Đầu tháng)
15h00 : Thánh Lễ Chúa Nhật XIV
Thường Niên năm B
19h30 : Thánh Lễ Chúa Nhật XIV
Thường Niên năm B
Chúa Nhật : 15h00 : Thánh Lễ Chúa Nhật XIV
Thường Niên năm B
19h30 : Thánh Lễ Chúa Nhật XIV
Thường Niên năm B
❗️Tất cả Thánh Lễ sẽ được trực tuyến trên Youtube và Facebook Fanpage của Giáo Xứ.
❗️Ngoài ra trong tuần sẽ có bốn Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tràng Lưu được trực tuyến trên Youtube và Facebook Fanpage của Giáo Phận Hà Tĩnh.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo