🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Thánh Thất

Chúng con kính lạy Đức Chúa Giêsu rất hay lân ái, Chúa đã dùng mọi nhân đức lạ cùng mọi gương gia hạnh Chúa, mà làm cho Nhà Chúa đã chọn dưới thế này hóa nên Thánh Thất; nay cả nhà chúng con thảy đều sắp mình dưới chơn Chúa, xin Chúa khoan nhơn đoái đến nhà nầy, là nhà của chúng con; cùng xin Chúa nhớ đến nhà này là nhà của Chúa, vì đã dâng mình thờ phượng Chúa cách riêng. Xin Chúa nhơn từ phù hộ nhà nầy, cùng cứu khỏi mỗi nỗi cheo leo, giúp đở mọi cơn túng ngặt; lại xin thêm sức cho đặng bền chí noi theo nề nếp Thánh Thất luôn, hầu khi còn ở đời tạm nầy, hằng tôn vinh kính mến Chúa, ngõ sau đặng ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời.


A Thánh Mẫu Maria, dịu ngọt thay. Chúng con dám xin Đức Mẹ phù hộ chúng con, vì chúng con hẳn chắc Con một Đức Mẹ hằng nhậm lời Đức Mẹ chắng sai.


A thân lạy Thánh Cả Giuse, hiển vang rất mực, chúng con xin Thánh Cả Giuse dùng thuở quờn bàu, mà hộ vực chúng con; lại xin trao lời chúng con khẩn nguyện vào tay Thánh Mẫu Maria, hầu Người dâng lại cho Đức Chúa Giesu Kito. Amen.


Giêsu, Maria, Giuse

Xin dâng lòng con cùng sự sống cho Ba Đấng.

Giêsu, Maria, Giuse

Xin Ba Đấng giúp con chưng kỳ lâm tử.

Giêsu, Maria, Giuse

Xin cho con đặng chết bằng an trong tay Ba Đấng.

Giêsu, Maria, Giuse

Xin soi sáng phù hộ cùng cứu giúp chúng con. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo