🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối có bảy đức


Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục

Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng


English version:

First: Humility, not arrogance

Second: Spacious, not miserly

Third: Keep yourself clean, do not love sex

Fourth: Or fast, Do not be angry

Fifth: Stay tuned, do not eat

Friday: Love you, do not be jealous

Seventh: Do the work of God, do not be lazy.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo